computer-desk-doctor-48604

     W związku z powstaniem nowej regulacji dotyczącej Ustawy o działalności leczniczej niezbędne jest wydanie aktu wykonawczego dotyczącego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC wobec podmiotów prowadzących działalność o charakterze leczniczym. Mowa między innymi o zawodzie fizjoterapeuty. Minister do spraw instytucji finansowych jednomyślnie z ministrem do spraw zdrowia po uzyskaniu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostyków Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów w drodze rozporządzenia określili zakres obowiązującego ubezpieczenia i minimalną sumę gwarancyjną dotyczącą działalności leczniczej oraz podmiotów wykonujących ową działalność. Projekt rozporządzenia nadal podtrzymuje dotychczasowe regulacje w obszarze szczegółowego zakresu i minimalnej sumy gwarancyjnej wobec podmiotów leczniczych, pielęgniarek, lekarzy. Ponadto uregulowania odnosić się będądo położnych i stomatologów.

     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej została zmodyfikowana co za tym idzie wiele artykułów nabrało nowego brzmienia wchodzącego w życie 1.04 2019 roku. Co za tym idzie szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku wykonywania działalności leczniczej obejmującej szkody będące następstwem udzielanych świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem niewypełnienia świadczenia zdrowotnego przez lekarza, pielęgniarkę czy fizjoterapeutę.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje poniższych szkód:

  1. wyrządzonych w momencie wykonywania działalności po pozbawieniu lub zawieszeniu praw do wykonywania zawodu,
  2. zniszczenie, uszkodzenie lub utrata rzeczy,
  3. uregulowanie kar umownych,
  4. szkody na skutek stanu wojennego, działań wojennych, zamieszek czy aktów terroru.

Zatem w wyłączeniach znajdują się przypadki uzasadnione społecznie czy nadzwyczajne sytuacje. To także szkody wyrządzone przez podmiot pozbawiony lub zawieszenia w prowadzeniu działalności leczniczej

     Istotne okazuje się wprowadzenia ubezpieczenia OC za szkody wynikające z przeprowadzonych zabiegów kosmetycznych oraz zabiegów chirurgii plastycznej jeżeli są one przeprowadzane z racji urazu, choroby, wady genetycznej lub następstwa leczenia. Zgodnie z powyższym umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie obejmuje skutków błędu lekarskiego popełnionego w wyniku świadczenia medycznego chirurgii plastycznej. Zatem celem zabiegu jest wyłącznie estetyka nie będąca następstwem wymienionych uprzednio. Obecne normy uzupełniono również o regulacje dotyczącą zakresu minimalnej sumy gwarancyjnej dotyczącej fizjoterapeutów. Z zapisu wynika, że wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC fizjoterapeuty została określona na identycznym poziomie co minimalna suma gwarancyjna dotycząca położnych i pielęgniarek w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Krajowa Izba Terapeutów jest zgodna, iż wysokość ta odpowiada ryzyku związanego z pracą fizjoterapeuty. Projekt odnosi się również do podmiotu wykonującego więcej niż jeden rodzaj leczniczej działalności lub pracy w tym zakresie na rzecz więcej niż jednej firmy. Wówczas wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC będzie równoznaczna z najwyższą minimalną sumę gwarancyjną dotyczącą rodzaju lub formy wykonywanej działalności leczniczej.

    W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą został wprowadzony przepis przejściowy poruszający kwestie umowy ubezpieczenia OC. W momencie gdy umowa ubezpieczenia OC została podpisana na podstawie dotychczasowychprzepisów, a czaj jej zawarcia mija  po dniu wejścia rozporządzenia wówczas nowa umowa ubezpieczenia OC zawarta zostanie najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy. Jednak nie później niż w czasie 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą., Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.2, http://www.medexpress.pl