W myśl Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciel Komunikacyjnych, ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej narzucone posiadaczom pojazdów mechanicznych w związku ze szkodami powstałymi w wyniku ruchu owych pojazdów, zwane inaczej ubezpieczeniem OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, zwane inaczej ubezpieczeniem OC rolników,

3. Ubezpieczenie budynków stanowiących gospodarstwo rolne od zdarzeń losowych między innymi od ognia, zwane inaczej ubezpieczeniem budynków rolniczych,

4. Ubezpieczenie związane z przepisami odrębnych ustaw albo ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, które nakładają obowiązek zawarcia umowy przez określone podmioty.

Oferta obejmuje ubezpieczenia samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i innych pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego (zarówno w formie indywidualnej jak i flotowej). W ofercie znajdziecie Państwo:

  • ubezpieczenie OC
  • ubezpieczenie autocasco AC
  • ubezpieczenie assistance
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW
  • ubezpieczenie autoszyby
  • ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
  • ubezpieczenie ochrony utraty zniżek

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Właściciel pojazdu mechanicznego w postaci samochodu, motoru, przyczepy czy ciągnika rolniczego musi zawrzeć umowę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inaczej OC komunikacyjne. To ubezpieczenie chroniące osoby będące poszkodowanymi na skutek zdarzenia spowodowanego  poprzez ubezpieczony pojazd. Skutkiem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest pewność poszkodowanego co do rekompensaty w wyniku poniesionych przez niego szkód. W związku z tym sam poszkodowany nie jest narażony na naprawienie szkody na własny rachunek.

 

Obowiązki posiadacza pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie OC zawierane jest najczęściej na okres 12  miesięcy. Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę w  dniu rejestracji pojazdu. Właściciel powinien zachować ciągłość ubezpieczenia przez okres roku. Nie można zatem doprowadzić do luki w  ubezpieczeniu. w efekcie właściciel pojazdu osobowego zostanie obciążony karą finansową.

 

Przywileje posiadacza pojazdu mechanicznego

To w jakim zakładzie ubezpieczeniowym zostanie zakupione ubezpieczenie obowiązkowe jest sprawą całkowicie indywidualną. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia są identyczne, jedyna różnorodność może wystąpić w odniesieniu do ceny. Warto pamiętać, iż OC coraz częściej zakupuje się w pakiecie z opcją assistance, ubezpieczeniem od nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczeniem szyb samochodowych.

 
 
Zapraszamy do naszego biura

Centrum Dobrych Ubezpieczeń Agnieszka Kubacka

 ul. Waszyngtona 20 lok 10, 42-217 Częstochowa

 tel. 572 506 907